Bülent   Sabri   Akpunar 

 

A V U K A T  (ll.m eur)

& A R A B U L U C U 

Hakkımızda

 

 

 

Büromuzun kurucusu Avukat Bülent Sabri Akpunar, 1976  Boyabat / Sinop doğumludur. Sinop Anadolu Lisesi'nde 1994 senesinde tamamladığı lise öğrenimi sonrasında girdiği Marmara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi'nden ise 1998 senesinde mezun olmuştur. Lisans mezuniyetinden sonra eğitimini sürdürerek,  Yüksek Lisansını 2002 yılında yine Marmara  Üniversitesi Avrupa Birliği  Enstitüsü,  Avrupa Birliği (AB) Hukuku Bölümü'nde ingilizce olarak tamamlamış ve AB Hukukunda yüksek lisans derecesi (LL.M. Eur.) kazanmıştır. Yüksek lisans çalışması rekabet hukuku ve uyumlu eylemler kavramı üzerine yoğunlaşmış olup yüksek lisans tezi ingilizce olarak hazırlanarak jüri tarafından oybirliği ile onaylanmıştır.

 

2002 yılında avukatlık stajı sonrasında, 2003 ile 2011 yılları arasında "Türk Telekomunikasyon AŞ''nin kısmi zamanlı sorumlu avukatlık görevini üstlenmiştir. Bu süre zarfında Türk Telekomunikasyon AŞ başta olmak üzere çeşitli kişi ve kurumların hukuk danışmanlığı ve avukatlığını yapmıştır. 

 

Avukat Bülent Sabri Akpunar, meslek içi eğitim kapsamında ; İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Sertifika Programı, Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Sertifika Programı,  İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Sertifika Programı,  Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Sertifika Programı ve Aktüerya (İş Göremezlik, Destekten Yoksun Kalma) Sertifika Programına katılarak edindiği sertifikalar ile Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Listesine kayıtlı olarak İş hukuku(işçi alacaklarının hesaplanması), sosyal güvenlik (emeklilik, rücu davaları),  icra ve alacak davalarında hesap bilirkişiliği, yine maddi tazminat hesaplanması(aktüerya), miras ve aile hukuku konularında uzun süredir bilirkişilik yapmaktadır. 

 

Yine, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası ilişkiler Birimince gerçekleştirilen “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Uygun Olarak Eğitilmesi Projesi”nde avukatların eğitiminde görev yapmıştır. 

 

Avukat Bülent Sabri Akpunar'ın özel olarak ilgi duyduğu İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tazminat Hukuku,  Medeni Usul - İcra İflas Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku  alanlarında makale, karar incelemesi, mevzuat tercümesi vb. çalışmaları  bulunmaktadır.

 

Büromuz, iş Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Medeni Hukuk başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir. 

 

 İ L K E L E R İ M İ Z

 

Her profesyonel meslekte olduğu gibi avukatlıkta da en önemli unsur güvendir. Avukat ile temsil edilen arasındaki ilişkinin temeli güven esasına dayanır.  Avukatlık mesleği, aynı zamanda bir kamu hizmeti olması ve yargının savunma unsurunu oluşturması sebebiyle meslek onuruna yakışır davranışlar ile icra edilmesini gerektirir.

 

Dürüst olmak avukatın en önemli donanımıdır.  Başarı elbette çalışarak kazanılır ama kişi doğruluk çizgisinden ayrıldığında artık eski statüsünü asla geri kazanamaz. 

 

Davranışlarımızda ve müvekkillerimizle iş ilişkilerimizde Avukatlık Yasasına  ve Avukatlık Meslek İlkelerine  uygun olarak hareket etmek ana prensibimizdir.

 

Gizlilik yasa ve meslek kuralları gereği uyulması gereken başlıca ilkelerimizdendir. Avukat ile hem potansiyel hem de var olan müvekkilleri arasındaki tüm görüşmeler, kişisel veriler ve özel bilgi ve belgeler gizli tutulur.Hiç kimse bu bilgilerin ifşa edilmesini isteyemez.

 

Hukuk pratiğimizde "önleyici avukatlık hizmetine" önem vermekteyiz. Sorunun daha ortaya çıkmadan önlenmesi, olumsuz etkisini göstermeksizin çözülmesi anlamına geldiğinden ana hedefimizdir.

 

Hukuki sorunların giderilmesi bakımından amacımız ise sorunun en az hasarla atlatılmasının sağlanmasıdır. Bunun için konuyla ilgili tüm emsal yargı kararları, ulusal ve gerektiğinde uluslararası mevzuat ve bilimsel görüşler taranarak soruna etkin ve hızlı çözüm üretilmesi amaçlanır.

 

 "Hukuki bir uyuşmazlık (ihtilaf) karşısında yapacağımız ilk iş bir hukukçuya başvurarak fikrini sormak ve çözüm aramaktır. Hukukçu hemen cevap vermeyecektir. Çünkü hukukçunun cevap verebilmesi için uyuşmazlığın mahiyeti ve nedenini saptayabilmesi gerekir. Bunu yapabilmek için hukukçunun toplumun bünyesini, toplumda cereyan eden olayları, bu olayların doğurduğu etkileri, uyuşmazlığın etkenleri ile ihtilafı doğuran sebepleri ve bunları gösteren belirtileri teşhis etmesi gerekir. Ayrıca ihtilafı önlemek ve ya ortadan kaldırmak için zorunlu olan vasıtaları da bilmesi gerekir." ("Pratik Hukukta Metot, Prof. Ernst E. Hirsch)

 

 

 

E-posta  

"Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar". Duverger

                                     

 

 

 

 

  "Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir"   Rousseau 

 

                         

                       

"Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir."   Montesquieu