Bülent   Sabri   Akpunar 

 

A V U K A T  (ll.m eur)

& A R A B U L U C U 

Uzmanlık Alanları

  İŞ HUKUKU

  Kıdem/ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, arabuluculuk, iş Kazası, Rücu  ve işe  iade davaları

  BORÇLAR HUKUKU

   Tazminat Davaları (Trafik Kazası, Tıbbi Hata vb)

  Kira, tahliye, kat karşılığı inşaat, eser sözleşmeleri

  EŞYA HUKUKU

  Tapu,tescil,iptal,orman olan tapulu yerlere ait tazminat(TMK 1007),  2/B,  kadastro,ecrimisil, zilyetlik davaları

  MİRAS HUKUKU

  Muris muvazaası, tenkis, 

  izaleyi şuyu (mirasın bölüşülmesi),  mirasçıdan mal kaçırmaya ve vasiyetnameye karşı açılacak davalar

  İDARE HUKUKU

  İptal ve tam yargı davaları, imar davaları, idari para cezaları, memur davaları

  TİCARET  HUKUKU

  Kambiyo senetleri, fatura, şirket işlemleri, kooperatifler hukuku, özel sigorta davaları

  SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU

   Emeklilik Davaları, hizmet tespiti, kurum işleminin iptali, idari para cezaları davaları

  AİLE HUKUKU

   Boşanma davası, nafaka, velayet, mal paylaşımı, aile konutu davaları

  TÜKETİCİ HUKUKU

  Ayıplı ürün ve hizmet davaları, İade, banka ve kredi,  daire satın almadan doğan müteahhite karşı açılacak davalar 

  ULUSLARARASI HUKUK

  Tanıma ve tenfiz davaları, mülteci hukuku, yabancılık unsuru taşıyan davalar

  İCRA HUKUKU

  Alacak tahsili, icra işlemleri menfi tespit, tasarrufun iptali